۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

با توجه به اینکه بررسی دقیق فرد ،گرفتن تاریخچه، بررسی روند رشد و … از اهمیت بسیاری برخوردار است و پایه های اولیه تصمیم گیری و اقدام جهت اجرای برنامهای ارتقاء و یا بهبود را می سازد در نتیجه در این بخش گروه آویژه با نگاه تخصصی دست به اقدام زده و ارزیابی اولیه و کاملی از فرد در هر سنی خواهد داشت.
پس از ارزیابی اولیه جسمی و حرکتی مراجعین در بخش فیزیوتراپی با تجهیزات تخصصی و پیشرفته، لیزردرمانی، اولتراسوند و فراصوت درمانی، مادون قرمز، الکتروتراپی پیشرفته و مکانوتراپی با تجهیزات مختلف به تقویت و اصلاح حرکتی مراجعین می پردازیم.