خدمات مشاوره در گروه آویژه در دو بخش کلی ارائه می شود:

۱- برای والدین کودکانی که در چرخه بهبود و یا ارتقاء عملکرد قرار دارند ( مشاوره های زناشویی ، آموزش سبک های فرزند پروری ، مشاوره های فردی و …)

۲- مشاوره های فردی ، زناشویی جهت بزرگسالانی که برای بهبود و یا ارتقاء عملکرد به مرکز مراجعه نموده اند.