۰۴۱-۳۴۴ ۸۵۵ ۱۵
دریافت نوبت مشاوره

سمینار مدیران مهدهای پیشرو

سمینار مدیران مهدهای پیشرو

سمینار مدیران مهدهای پیشرو

۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ آویژه سنتر

سمینار مدیران مهدهای پیشرو با تمرکز بر بررسی مهد های نوین در دنیا در مجموعه معلم سعادت آباد برگزار گردید.

در سمینار یاد شده که با همکاری مرکز راه فردا با مدیریت آقای دکتر محمودی مظفر (کارشناس برنامه صبحی دیگر که  در روزهای دوشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح از شبکه آموزش پخش می شود) اجرا شد. ابتدا دکتر مظفردر حیطه زبان بدن به سخنرانی پرداختند و درادامه آقای علیرضا صدیق منش در مورد بیش فعالی و ارتقاء عملکرد سخنان تکمیلی را ارائه دادند.

دکتر محمودی مظفر پس از جمع بندی مطالب به شرکت کنندگان گواهی شرکت در سمینار اهدا کردند.

مقالات مرتبط